Wedergeboorte

HomeWat wij gelovenWedergeboorte
Je zou kunnen zeggen dat bekering en wedergeboorte 2 kanten van dezelfde munt zijn, bekering is de keuze van de mens om vergeving te vragen voor zijn zonden aan God.

De wedergeboorte is dan het bovennatuurlijke wonder wat God doet in ons leven. Wanneer we ons bekeren geeft God ons een nieuw hart wat uitgaat naar Hem, zo worden wij een kind van God. Velen denken dat iedereen een kind van God is, maar we zijn allemaal wel geschapen door God maar een kind van God worden we alleen door het wonder van de wedergeboorte.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, 3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 3:12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Nu is geloof in de bijbel altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid, dus wat verwacht God van ons?

Ons bekeren

De bijbel legt het zo uit dat Jezus aan de deur van ons hart klopt en graag binnen wil komen in ons leven.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 3:21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten.

Wanneer wij dat geloven dan kunnen en mogen wij Jezus aannemen in ons hart. Het enige wat we moeten doen is erkennen dat we een zondaar zijn, vergeving vragen voor onze zonden en ons leven overgeven aan God.

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Bekeringsgebed

Er staat geen standaard bekeringsgebed in de bijbel maar het volgende bekeringsgebed zou u kunnen bidden: “Jezus , ik kom tot U, ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik uw wil gaan doen, Ik dank U dat U mijn Redder bent, ik bid dit alles in Jezus’ naam.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

Opwekkingsdiensten
Steve Bowman

Van 23 t/m 26 mei zijn er vijf opwekkingsdiensten met Steve Bowman.

Wil je God ervaren in je leven? Ben je op zoek naar hoop? Deze diensten bieden een kans op vernieuwing.

Gratis toegang.

Opwekkingsdiensten
Gil Cota

Van 10 t/m 14 april zijn er vijf opwekkingsdiensten met Gil Cota.

Wil je God ervaren in je leven? Ben je op zoek naar hoop? Deze diensten een kans op vernieuwing.

Gratis toegang.

Paaspraise 2024

Kom op 30 maart om 20:00 naar ons PaasPraise concert, waar we met muziek en een speciale paasdienst de opstanding van Jezus vieren. Ervaar samen de ware betekenis van Pasen.

Toegang is gratis, zorg dat je erbij bent!

Genezingsdiensten met Edwin Jonkhout

Overal ter wereld bidt hij voor mensen die doof, blind, verlamd, depressief, suïcidaal zijn en /of chronische pijn hebben. Deze mensen zijn bovennatuurlijk genezen door de kracht van Jezus Christus.

Heeft u genezing nodig? Kom dan langs!

Onze livestream vertoont haperingen, problemen bij YouTube's servers. Excuses voor het ongemak!